ТРЗ и Личен състав

 • Администриране на служителите
 • Изготвяне на трудови и хонорарни договори
 • Изготвяне на пълен набор документи за постъпване и напускане на работа
 • Администриране на отпуски и болнични листа
 • Деклариране пред НАП
 • Навременно информиране на работодателя за всички настъпили промени в нормативната уредба
 • Представителство посредством електронен подпис
 • Консултации
 • Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри свързани със заплати и хонорари
 • Калкулации на осигуровки и данъци
 • Изготвяне и представяне в банка на платежни нареждания
 • Изготвяне на ведомост за заплати
 • Рекапитулации
 • Изготвяне и представяне пред НАП и други инстанции на справки и калкулации
 • Водене на ревизии
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж
 • Изготвяне на образци УП-2 и УП-3.
 • Изготвяне на документи за пенсиониране.