Годишно счетоводно приключване

  • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
  • Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети и баланси.
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО
  • Изготвяне и представяне на тримесечни и годишни статистически форми за Националния статистически институт