Абонаментно счетоводно обслужване

  • 1) Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри.
  • 2) Мониторинг на фирмените покупки и продажби
  • 3) Изготвяне и представяне на счетоводни и финансови отчети ( на български език и английски език)
  • 4) Изготвяне на специфична счетоводна политика
  • 5) Изготвяне и представяне по електронен път справки-декларации по ЗДДС
  • 6) Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания към бюджета
  • 7) Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите

Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път. Предоставяйки своите услуги ,,ДАНИДАР КОНСУЛТ’’ ЕООД освобождава клиентите си от поддържане на отдел ,, Счетоводство’’ и отдел ,, ТРЗ’’, наемане на допълнителен специализиран персонал ( счетоводители) и закупуване на скъпо струващ счетоводен софтуер.