Регистрации

  • Първоначална регистрация на фирми в Агенция по вписванията
  • Публикуване на годишни финансови отчети в Агенция по вписванията.
  • Пререгистрация на търговците в Агенция по вписванията
  • Заличаване на търговци и промени в обстоятелства съгласно Търговския закон.
  • Регистрация по ЗДДС
  • Лицензии за международен превоз на товари и за дърводобив по Закона за горите и други.
  • Изготвяне и подаване на декларации по ЗЗБУТ